Menu

Thị trường Archive

Máy đồng hồ In-House là gì? có tốt không?

Máy đồng hồ In-House là gì? Một cách dễ hiểu, In-House có nghĩa là “trong nhà” (nội bộ), cho nên đồng hồ In-House là cách gọi nôm na cho đồng hồ được vận hành bằng bộ máy được thiết kế, phát triển và sản xuất bởi chính hãng đồng hồ đó. Hay nói cách khác, bất kỳ hãng nào